Soběšická garda
Soběšická garda
 

Občanská iniciativa občanů města Brna, městské části Brno – sever, části Soběšice ve spolupráci s městskou částí Brno – sever a Statutárním městem Brnem


 
Revitalizace kulturní, historické a technické památky Ostrá horka,
při vrcholu území, kótě Strom
 

● ● ●

 
Na jižním okraji Soběšic, v území, kde se vzájemně přibližují silnice vedoucí do Soběšic z Králova Pole a Lesné, se nachází osamělý, nevýrazný kopec Ostrá horka, s vrcholovým bodem zvaným Strom. S nadmořskou výškou 405 m byl vybrán v roce 1759 jako nejsevernější místo trigonometrické sítě zakládané v oblasti vídeňského poledníku. Základním bodem sítě byla kopule kaple sv. Kříže, zbořená v roce 1784, kterou připomíná malý kamenný památníček. Pod jeho kamenem je osazen stabilizační kámen vůbec prvního trigonometrického bodu na území dnešní České republiky.

V roce 2004 byly občanskou iniciativou vykonány první kroky k obnovení důstojnosti této památky evropského významu. Neobyčejně krásná poloha místa vedla k návrhu postavit při samém vrcholu rozhlednu a revitalizovat celé území. Záměr našel odezvu a je podporován nejen řadou občanů, fyzických i právnických osob, ale i orgánů správy města Brna a jeho městské části Brno – sever.

V roce 2005 byla podána občanskou iniciativou žádost o vydání územního rozhodnutí a toto rozhodnutí bylo Úřadem městské části města Brna vydáno. V srpnu 2005 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno 19.10.2005. V prosinci 2005 byla stavba zahájena zhotovením základové konstrukce. Rozhledna je založena na soustavě pěti mikropilot převázaných železobetonovou základovou deskou. Základová konstrukce byla dokončena před vánocemi 2005.

Již v době územního a stavebního řízení byla na budoucím staveništi vykonána řada průzkumných a přípravných prací. Budoucí staveniště bylo vyčištěno, odstraněny suché a nemocné stromy, povrch byl zbaven bezcenného náletového podrostu, na vzniklé mýtině byla instalována naučná tabule (která byla bohužel dvakrát vandalsky zničena) a osazeny čtyři lavičky. Z místa rozhledny se otevřel zcela nový, nádherný výhled na velkou část historického jádra města Brna.

Byl proveden rozsáhlý přírodovědecký průzkum okolí budoucí stavby, kterým bylo prokázáno, že budoucí stavba nebude mít jakýkoli negativní důsledek na stávající faunu a flóru. Stavební konstrukce byla navržena s minimalizací objemu použitých stavebních hmot a materiálů, což prakticky vyloučilo nutnost použití těžkých stavebních mechanizmů při výstavbě.

Smluvně bylo uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě darovací sjednáno, že stavba po dokončení bude předána do majetku města Brna a bude celoročně veřejně přístupná.

Stavba ocelové konstrukce vlastní rozhledny byla provedena během tří týdnů v listopadu 2007 a dne 7.12.2007 byla generálním zhotovitelem stavby, brněnskou stavební firmou Komfort, a.s., předána bez vad a nedodělků Statutárnímu městu Brnu, které ji takto převzalo. Kolaudační rozhodnutí vydal Úřad městské části města Brna Brno – sever, Odbor stavební, majetkový a investiční dne 6.2.2008 a toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 25.2.2008.

V navazujícím procesu byla rozhledna svěřena vlastníkem do správy a opatrování firmě LESY MĚSTA BRNA, a.s. Svěření rozhledny tomuto správci iniciátoři její stavby přijali s velkou radostí, protože je logické a protože jsou přesvědčeni, že je tak rozhledna v nejlepších rukou. Rozhledna zasazená do přírodního rámce s významnou historií místa umožňuje návštěvníkům krásu brněnského okolí lépe poznat. První návštěvníci se o tom mohli přesvědčit plně na jaře 2008, kdy byl odstraněn plot a následně po 1. červnu 2008, kdy byla rozhledna slavnostně otevřena pro veřejnost.

Rozhledna bude vyhledávaným turistickým cílem. Iniciativy k tomu, aby byly přístupové cesty přehledně označeny turistickými značkami, se chopil Klub českých turistů. Turistické značení České republiky je bezkonkurenčně světovou jedničkou. I na rozhlednu značená cesta vede. Rozhledna je veřejně přístupná prakticky bez omezení – o podrobnostech jejího provozu se lze dočíst na vyvěšeném provozním řádu.

Vrchol Ostré horky se stal místem tradičních setkání příznivců záměru výstavby rozhledny. Na Štědrý den před polednem se turisté již od počátku výstavby setkávají k poděkování za krásu brněnského okolí a k symbolickému nadělení dárků místní zvěři. Možná, že stavbou rozhledny vzniknou i jiné, nové tradice. Pokud budou ducha významného místa dále povznášet, splní stavba rozhledny svůj vyšší cíl tak, jak si její iniciátoři přáli.


Díky všem, kteří nám pomohli a budou pomáhat i v budoucnosti.
Soběšická garda