Soběšická garda
Soběšická garda

Soběšická garda

Ze života SG:
2019
22.4. Velikonoce 2019
2018
24.12. Vánoce 2018
28.9. Václav 2018
2.4. Velikonoce 2018
2017
24.12. Vánoce 2017
17.4. Velikonoce 2017
2016
24.12. Vánoce 2016
18.6. Slavnosti 2016
28.3. Velikonoce
2015
24.12. Vánoce 2015
28.9. Václav 2015
6.4. Velikonoce
2014
24.12. Vánoce 2014
28.9. Václav 2014
21.4. Velikonoce
2013
24.12. Vánoce 2013
1.4. Velikonoce
2012
24.12. Vánoce 2012
9.4. Velikonoce
2011
24.12. Vánoce 2011
28.9. Václav 2011
25.4. Velikonoce
2010
24.12. Vánoce 2010
28.9. Václav 2010
5.4. Velikonoce
2009
24.12. Vánoce 2009
5.12. Mikuláš 2009
28.9. Václav 2009
13.4. Velikonoce
2008
24.12. Vánoce u rozhledny
5. 12. Mikuláš U supa
28.9. Oslava Václava,
          patrona SG 2008
24.3. Velikonoce
2007
24.12. Vánoce u rozhledny
28.9. Oslava Václava,
          patrona SG
9.4. Velikonoce
2006
24.12. Vánoční procházka
28.9. Svatý Václav
17.4. Velikonoce
2005
24.12. Vánoční vycházka
28.9. Oslava Václava
          patrona SG
28.3. Velikonoce
2004
31.12. Silvestr
24.12. Vánoce
12.12. Výstavba zvoničky
5.12. Mikuláš
28.9. Svatý Václav
26.9. Instalace nástěnky
20.6. Otevření rozhledny
17.4. Příprava rozhledny
12.4. Velikonoce
2003
31.12. Silvestr
Pořád se něco děje:
Památka na Ostré horce s rozhlednou
 
Zakládací listina
 
profesionálního sboru dobrovolných ochránců práv a svobod
 
Soběšická garda
 
My, ctihodní občané Soběšic, lokality Rygle, usídlení při ulicích téhož jména a dále Malinové, Jetelové a Drápelovy, jsme se sešli památného dne 21. dubna 2003 na pondělí velikonoční, abychom se rozhodli, že je nejvyšší čas vzít ochranu práv a svobod do vlastních rukou a založili Soběšickou gardu. Současně jsme zformulovali základy jejího statutu.
 
Statut Soběšické gardy
 
Artikule první

Soběšická garda je profesionální organizace dobrovolných ochránců práv a svobod občanů.
 

Artikule druhá

Nejvyšším orgánem Soběšické gardy je sněm.
 

Artikule třetí

Sněm se schází na základě svolání. Ke svolání sněmu je oprávněn výhradně župan. Svolání je možno uskutečnit silným hlasem nebo obchůzkou pověřeného rozvědčíka.
 

Artikule čtvrtá

Statut Soběšické gardy je možno doplňovat nebo měnit usnesením sněmu. Ke změně statutu je třeba jednomyslný souhlas přítomných bez ohledu na počet přítomných.
 

Artikule pátá

Členem Soběšické gardy se může stát každý občan s trvalým, přechodným, občasným, krátkodobým či náhodným pobytem v Soběšicích.
 

Artikule šestá

Členem Soběšické gardy se stává uchazeč srozumitelným vyjádřením své vůle županovi. K tomuto aktu je třeba přítomnost nejméně dvou střízlivých svědků.
 

Artikule sedmá

Členství v Soběšické gardě nemůže být upřeno občanovi z důvodu věku, pohlaví či jeho velikosti, schopnosti vyjadřovací, gramotnosti, politické orientace, barvy pleti, stavu chrupu, ochlupení a čistoty ustrojení.
 

Artikule osmá

Uchazeč o členství v Soběšické gardě může županovi předložit doporučení dle vlastního uvážení jako např. vysvědčení ze základní školy, diplom VUML, odznak BSP, doporučující dopis vlivného a mocného příbuzného v přímé větvi, lustrační osvědčení apod.
 

Artikule devátá

K předloženým doporučením se nepřihlíží.
 

Artikule desátá

Členství v Soběšické gardě je doživotní. Povinnosti člena Soběšické gardy je člen zproštěn pouze přirozeným úmrtím, padnutím v boji nebo popravou. Pozůstatky se stávají čestným členem.
 

Artikule jedenáctá

Movitý a nemovitý majetek člena Soběšické gardy, který opustil pozemské bytí, spadá pod dědickou podstatu. Správce dědické podstaty rozdělí dědictví rovným dílem mezi žijící členy Soběšické gardy, pokud tomu nechce někdo jinak.
 

Artikule dvanáctá

Hierarchie Soběšické gardy je založena na hierarchii hodností. V čele gardy stojí úřadující župan. V pozadí gardy nestojí nikdo.
 

Artikule třináctá
 

Každý člen Soběšické gardy si volí svoji hodnost sám. Povyšování a degradace jsou nepřípustné. Mimořádné zásluhy nebo prohřešky jsou oceňovány nebo trestány županem podle jeho uvážení. U župana prohřešky neexistují. Župan se trestá podle svého uvážení sám.
 

Artikule čtrnáctá
 

Zakládajícím a prvním úřadujícím županem Soběšické gardy se stal pan Ladislav Česal. Stal se jím proto, že se jím jmenoval první. Novým úřadujícím županem se může stát člen Soběšické gardy po dohodě s odstupujícím županem. Změnu potvrzuje sněm vlnovitým hurá.
 

Artikule patnáctá

Vržený stín županem není považován za stínového župana.
 

Artikule šestnáctá
Příslušnost k Soběšické gardě je vyjádřena jednotnou uniformou (JU).
 
Artikule sedmnáctá

Jednotná unifoma se nepředepisuje (JUN).
 

Artikule osmnáctá

Pokud se členové Soběšické gardy v zájmu odlišení od nepřítele jednotně označí jakýmkoli způsobem, není to považováno za zradu.
 

Artikule devatenáctá

Soběšická garda je ozbrojena (OSG).
 

Artikule dvacátá

Výzbrojí Soběšické gardy jsou ruční bodné, sečné, pomalupalné a rychlopalné zbraně (RBSPRZ), dělo (D), obrněné vozidlo pěchoty (OVP) a pes (P).
 

Artikule dvacátá první

Výzbroj Soběšické gardy bude výhledově doplněna o námořní parník (NP), ponorku (P), vzducholoď (V) a šakala (Š).
 

Artikule dvacátá druhá

Jako součást výzbroje jsou dále evidovány předměty (DEP)
- hodiny s ukazatelem jednotného soběšického času (JSČ),
- střešní pozorovatelny (SP),
- zahradní bazény jako zásobníky vody pro případ požáru nebo ukrutné žízně (ZBPPPNUŽ),
- stacionární polní sirény - součást zabezpečení objektů (SPS),
- mobilní polní sirény - součást zabezpečení osobních automobilů (MPS),
- přespolní sirény – součást zabezpečení osobních automobilů kategorie OFF ROAD (PSOR).

Zahradní bazény se udržují v pohotovosti výhradně pro období do a od zámrazu. Bazény vnitřní kdykoliv. Podmínkou je, že obsahují vodu.

Použití stacionárních, mobilních a přespolních sirén se zakazuje, protože plaší zvěř.
 

Artikule dvacátá třetí

Výcvik Soběšické gardy probíhá nepřetržitě a individuelně.

Artikule dvacátá čtvrtá

Bojová pohotovost je vyhlašována každoročně na den pondělí velikonoční. Začíná nástupem v 8:00 hod. JSČ před sídlem župana, vzdáním holdu veliteli a obchůzkou střeženého rajonu.
 

Artikule dvacátá pátá

Každý člen Soběšické gardy je povinen umožnit prohlídku stavu osobní pevnosti. Bez ohledu na výsledek prohlídky je povinen nabídnout drobné pohoštění. Této povinnosti je zproštěn pouze za předpokladu, že drobné pohoštění nabídne přítomná osoba ženského pohlaví.
 

Artikule dvacátá šestá

Pokud přítomná osoba ženského pohlaví odmítne drobné pohoštění nabídnout, je ji člen Soběšické gardy povinen vyměnit.
 

Artikule dvacátá sedmá

K prohlídce stavu osobní pevnosti se předepisuje jednotná obuv, jíž jsou pantofle. Lžíci pro obouvání pantoflí smí nosit pouze župan.
 

Artikule dvacátá osmá

Povinností člena Soběšické gardy je v případě ohrožení území, majetku nebo osob na území se nacházejících
- monitorovat situaci,
- provést šetření,
- sepsat hlášení,
- monitorovat situaci.

Tento postup se opakuje do totálního vyčerpání.

Zasloužilý člen Soběšické gardy může případ řešit ve zkrácené verzi
- zjistit pachatele,
- dát mu přes držku.
 

Artikule dvacátá devátá

Člen Soběšické gardy se stává zasloužilým členem prvním absolvováním vzdání holdu veliteli a obchůzkou střeženého rajonu.

Artikule třicátá

Příslušnost člena Soběšické gardy se eviduje na přiložené listině. Zakládací listina s přílohou evidence členů je uložena v trezoru župana. Doplňky a změny obsahu a evidence členů se provádí maximálně třikrát ročně
a to na:
- Pondělí velikonoční,
- Den české státnosti 28. září
- Nový rok 1. ledna
 

Artikule třicátá první

Výsostné znaky Soběšické gardy tvoří
- znak Soběšické gardy,
- zástava Soběšické gardy.
 

Artikule třicátá druhá

Znak Soběšické gardy sestává ze zlatých versálek SG na černém poli tvaru erbu olemovaném zlatou konturou.

Artikule třicátá třetí

Zástava Soběšické gardy má tvar obdélníku s poměrem stran 3:2. V levé polovině se střídají vodorovné pruhy bílé a červené barvy s poměrem tlouštěk pruhů od shora 1:2:2:2. Pravá polovina zástavy je černá s versálkami SG v barvě zlaté ve středu pole.
 

Artikule třicátá čtvrtá

Zástava Soběšické gardy je pevně připojena na žerdi. Při vztyčování zástavy při vlajkoslávě se zástava vztyčuje včetně žerdi. Tento moment natolik konsternuje nepřítele, že nevyzván skládá zbraně.
 

Artikule třicátá pátá
Znak Soběšické gardy je tvořen versálkami SG v barvě zlaté umístěné na štítu barvy černé olemovaném zlatým pruhem. Znak Soběšické gardy je úderný, snadno zapamatovatelný i pro retardované členy proto, aby se v boji snadno orientovali ve správném směru útoku. Hlavní směr útoku je dán polohou znaku.

Znak je relikvie, která nesmí padnout do rukou nepřítele. Proto je nesen heraldikem v nejzazší poloze zadního voje.
 

Artikule třicátá šestá

Soběšická garda uznává širší příslušnost k území Soběšice - Rygle a znak tohoto území. Znak území je na rozdíl od znaku Soběšické gardy natolik komplikovaný, že si ho obtížně pamatuje i neretardovaný člen. Grafická podoba znaku je uvedena v příloze zakládací listiny.

Znak území Soběšice – Rygle se v boji umisťuje do středu vřavy. Strana, která v boji zvítězila, znak území získá.

Znak území Soběšice – Rygle spravuje trvale Soběšická garda.
 

Artikule třicátá sedmá

Významným dnem Soběšické gardy je každý den. Významnějším dnem než významným je obzvláště významný den. Zástava se vztyčuje při obzvláště významných dnech. Obzvláště významné dny pravidelné jsou dny uvedené v artikuli třicáté. Obzvláště významnými dny nepravidelnými se stávají dny vítězství nad nepřítelem a jejich roční, dvouleté, tříleté a následující výročí.
 

Artikule třicátá osmá

Ve dnech 28. září a 1. ledna nastupuje Soběšická garda k čepobití a to:
- 28. září v 19:00,
- 1. ledna 2004 v 0:04
-             2005 v 0:05
-             2006 v 0:06
- ...
-             2027 v 0:27
- ...
 

Artikule třicátá devátá

Patronem Soběšické gardy je Václav Spravedlivý. Václav Spravedlivý nebyl a nebude spřízněn s kterýmkoli Václavem českých dějin.
 

Artikule čtyřicátá

Zástavu nelze zastavit. Zastavovat se na vykročené cestě se neslučuje s morálkou Soběšické gardy. Proto v Soběšické gardě neexistuje povel zastavit stát. Aby první nástup Soběšické gardy nebyl posledním, zakazuje se povel pochodem vchod.
 

Artikule čtyřicátá první

Soběšická garda je apolitickým uskupením s vyhraněnou politickou orientací. Politická orientace je tajná. V důsledku toho nemá mluvčího, neboť by nevěděl co říkat.

 


Založeno v Soběšicích dne 21. dubna léta Páně 2003.


Soběšická garda